Mmmm..... cookies...

Aktivitetsudvalget

Hvor er aktivitetsudvalget? 

Da vi for nogle år siden nedsatte et aktivitetsudvalg, var det med henblik på at afvikle vores 50 års jubilæum her i afdeling 0-17. men også håbet om at sætte nye aktiviteter i søen. Desværre må vi i dag konstatere, at det ikke ligefrem skabte kødannelser af beboere, der brændte for at lave nye tiltag i afdelingen. 

Beboerne her i afdeling 0-17 har måske ikke mærket så meget til aktivitetsudvalgets lave eller manglende aktivitetsniveau. De afviklede arrangementer er blevet varetaget af den siddende bestyrelse, der udover bestyrelsesarbejdet også har haft en del ekstra møder på grund af først tagrenovationen og nu altanerne. 

Helt uden aktiviteter for beboerne har det ikke været, hvert år har der været fastelavnsfest med tøndeslagning for børn, med efterfølgende kaffe og fastelavnsbolle, i foråret er der i Gildesalen kontingentindbetaling til beboerforeningen hvor vi får en øl/vand og et par håndmadder samt bankospil. Efter sommerferien laver vi en søndagstur, sidste år var vi i Givskud Løvepark og i år går turen til Jesperhus Blomsterpark. Endelig slutter vi året af med et julearrangement. 

I en boligafdeling som denne er der helt sikkert mange, som har andre gode ideer, vi mangler bare at du/I kommer ud af busken og byder til som tovholder eller medarrangør, vi i bestyrelsen vil gerne være behjælpelige og modtager gerne oplysninger om, det som du netop brænder for. 

Orla Mouritsen 

bestyrelsesmedlem 

Juni 2010. 


FRA AKTIVITETSUDVALGET 


I godt et års tid har afdelingsbestyrelsen arbejdet med spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan der kan udarbejdes en fortløbende boligsocial 10 års plan - lidt på linje med den fortløbende 10 års plan, der udarbejdes for kom­mende vedligeholdelsesarbejder. Sidstnævnte handler om rammerne, først­nævnte om (noget af) indholdet. 

Som indledning til dette arbejde blev der I første omgang på afdelingsmødet den 3. maj nedsat et aktivitetsudvalg, der består af 

Yrsa Hansen, Vesterbrogade 15, 2. th., 

Liss Hingebjerg Sørensen, Frøjkvej 15, st. th. og 

Orla Mouritsen, Vesterbrogade 3, 2 th. 

Aktivitetsudvalget har fået vide beføjelser til selv at definere sit virke og ar­bejdsområde. I denne forbindelse har aktivitetsudvalget opstillet en række spørgsmål med mulige svar. 

Hvem bor i afdeling 017?
 

Beboersammensætningen i afdeling 017 kan deles op i forskellige grupper, da størrelse, indretning og adgang til lejlighederne giver nogle fysiske be­grænsninger. 

Da lejlighederne er af mindre størrelser, bevirker det, at der forholdsmæssigt er få børnefamiljer i afdelingen. Kørestolsbrugere er også udelukket, da der er trapper til alle lejemål og ingen elevatorer. 

I afdeling 017 er en stor gruppe af beboerne pensionister, der er mobile. Ad­skillige af de ældre beboere har boet i afdelingen i mange år (op mod 50 år), hvilket tyder på, at det er en god afdeling at bo i. Den centrale placering (posthus, bibliotek, rådhus, supermarked og gågade inden for 10 min. gå-afstand) har også betydning. 

En anden større gruppe er yngre - enlige eller par som bor i afdelingen nogle år, inden de anskaffer eget hus. 

Endelig er der også familjer, hvor den ene eller begge har tilknytning til ar­bejdsmarkedet. I en tid, hvor samboende par langt oftere end tidligere går hver til sit, er størrelsen på afdelingens lejemål attraktive for personer, der pludselig skal bo alene. 

Kan vi tilbyde hinanden noget? 


Et aktivitetsudvalgs virke bør og skal være til gavn for samtlige beboere i af­delingen, således af det styrker fællesskabet og derved også sammenholdet beboerne imellem. 

”I mit daglige virke har jeg brug for at føle glæde og tilfredshed ved at be­finde mig i omgivelser, der både anerkender og accepterer mig, som jeg er! Til gengæld kan jeg byde på åbenhed og hjælpsomhed over for alle i afde­lingen. De fleste føler en glæde ved at yde en lille tjeneste, som kan være til stor hjælp for andre. 

JEG VIL GERNE BRUGES - MEN IKKE MISBRUGES!”
 

Hvad vil vi med et aktivitetsudvalg? Hvem har brug for et akti­vitetsudvalg? 

Et aktivitetsudvalg skal medvirke til, at afdeling 017 er et god sted at bo - et sted, hvor man føler sig hjemme, både i dag og på længere sigt. 

Det er vigtigt, at der ikke findes tomme, ledige lejligheder i afdelingen. For det første skal vi, der bor her, betale for den manglende husleje. For det an­det kan der opstå anvisningstiltag udefra, der ikke vil være i de nuværende beboeres interesse. 

Det at være glad og tilfreds med sine boligforhold gør, at man i sin om­gangskreds omtaler afdeling 017 positivt. Derved kan man måske også medvirke til, at andre vil flytte til afdelingen og derved få lidt indflydelse på, hvem der flytter ind i afdelingen. 

Det må være aktivitetsudvalgets fornemmeste opgave at gøre beboerne så aktive, at det måske ligefrem bliver en kamp om at få lov til at deltage i løs­ning af fremtidens opgave med at gøre Lejerbo afdeling 017 til et rigtigt godt sted at bo. 

Det videre arbejde


Ud fra ovenstående er aktivitetsudvalget bl.a. begyndt at udarbejde et lidt mere konkret idékatalog over mulige aktiviteter, strækkende sig fra spil og hygge til nabohjælp, såvel uden- som indendørs. Ved sidstnævnte kan anvendelse af afdelingens gildesal komme ind i billedet. 

Der kan være tale om enkeltstående arrangementer eller om mere faste aktiviteter nogle timer hver uge/14.dag/måned. 

Ved anvendelse af gildesalen til (faste) beboeraktiviteter må det ikke blive en forudsætning, at det altid skal være afdelingsbestyrelsen eller aktivitetsud­valget, der skal være de første for at låse op, og de sidste der går, når der skal låses - eller i det hele taget altid skal være de ansvarlige for en aktivitets gennemførelse. 

Du/I kan få indflydelse på arbejdet i aktivitetsudvalget ved at gå ind i dette, deltage i planlægning og/eller gennemførelse af aktiviteter mv. Du/I skal bare henvende dig/jer til et af de nuværende (eller kommende) medlemmer af aktivitetsudvalget. 

Ind til videre vil der blive bragt meddelelser om aktivitetsudvalget virke i Be­boermeddelelser og på afdeling 017’s hjemmeside: www.lejerbo.org/afd17-0. Men hvem ved - måske udvirker kommende beboeraktiviteter, at et egentligt beboerblad for afdeling 017 på et tidspunkt ser dagens lys!