Mmmm..... cookies...

Møder

Seneste referat fra bestyrelse møde. Den 27 juni

1

Ingen da den ikke er kommet

 

 

leje mål 19 lejemål 3gargse 1 carport

Højbed koste 2200.. Indtægt 800

Taget er næsten færdig på garager

Der bliver betuttede at dem der har garager kan få maling ved benny..

(hvis de ikke kan vente må de selv købe det )

Karmara i skralde rum kommet op..

 

Vest forsyning er kommet til bage med et tilbud og tegning over fjernvarme.. 

Se vedheftede

Tegning er blevet godkendt og benny har den herfra

 

 

3  

 

Falck det koster 7300 for nøgler og der har været nogle problemer med nøgler.

Sara finder lige ud af om vi har den nøgle aftale på skrift..

Hvis ikke så vi tage det op igen..

 

 

4

 

Vi skal stå sammen og ikke snakke dårlig om hinanden

 

 

 

5

 

Se vedheftede

 

Kommer op på neste møde

 

 

6

 

Næste møde mandag den 27 august kl 18:30

 

 

 

7

 

Alle får referat til på mail…

Fiber net

 

 

Bente

Sara

bent

Simon

Gerda

Finn

Thomas

Knud

Forretningsorden for afdeling 017 

INDKALDELSE 


§ 1 Der indkaldelse til ordinært, obligatorisk afdelingsmøde hvert år i april/maj. 

§ 2 Indkaldelse til et ordinært afdelingsmøde skal ske skriftligt til samtlige lejemål med mindst 4 ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden (jf. § 5 a.) samt tid og sted. 

b. Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen ved dennes formand (eller evt. den fungerende næstformand) i hænde skriftligt senest 2 uger før mødet. 

c. Endelig dagsorden for et ordinært afdelingsmøde med angivelse af indkomne forslag skal tilgå samtlige lejemål skriftligt senest 1 uge før mødet. 

d. I forbindelse med det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde skal endvidere det af afdelingsbestyrelsen godkendte regnskab for det forgangne år og forslag til driftsbudget for det kommende år tilgå samtlige lejemål senest 1 uge før mødet. 

§ 3. Der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde, såfremt afdelingsbestyrelsen beslutter det eller efter skriftlig begæring med angivelse af dagsordens punkter fra mindst 25 % af lejemålene i afdeling 017. 

b. Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde, såfremt et ordinært afdelingsmøde tidligere har besluttet dette - eller bestyrelsen for Lejerbo Holstebro anmoder afdelingsbestyrelsen herom. 

c. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske skriftligt til samtlige lejemål med dagsorden samt angivelse af tid og sted senest 2 uger efter at begæring om dette er fremsat og med mindst 2, men højest 4 ugers varsel. 

d. Et ekstraordinært afdelingsmøde kan kun behandle de spørgsmål og forslag, som det oprindeligt er indkaldt til ved beslutning eller begæring. 

§ 4. Det er under afdelingsbestyrelsens ansvar at forestå indkaldelse til alle afdelingsmøder. 

DAGSORDEN OG KOMPETENCE 


§ 5 Dagsordenen for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Nedsættelse af stemmeudvalg 

4. Afdelingsbestyrelsens beretning for dens arbejde og tiltag mv. 

i afdeling 017 siden sidste ordinære, obligatoriske afdelings- 

møde 

5. Fremlæggelse af det af afdelingsbestyrelsen godkendte regn- 

skab for det forgangne år. 

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingsbestyrelsens forslag 

til driftsbudget for det kommende år. 

7. Forslag fra afdelingsbestyrelsen 

8. Øvrige forslag 

9. Valg (se § 11) 

10. Eventuelt 

§ 6 Afdelingsmødet fastsætter den til en hver tid gældende Husorden for afdeling 017 - herunder Regler for anvendelse af Vaske- og Tørrerum 

b. Afdelingsmødet fastsætter Vedligeholdelsesreglementet for afdeling 017. 

c. Afdelingsbestyrelsen godkender på beboernes vegne det reviderede årsregnskab. 

AFSTEMNINGSREGLER 


§ 7 På alle afdelingsmøder - samt ved urafstemninger - har hvert lejemål 2 stemmer. 

b. Såfremt der fra stemmeberettigede beboere fra mere end eet lejemål på afdelingsmødet fremsættes begæring herom, skal der foretages skriftlig afstemning. 

c. Ved valg, hvor der er opstiller flere beboere, end der skal vælges, skal der altid foretages skriftlig afstemning. Skal der vælges flere personer, 

skal der afgives stemmer på det antal personer, der skal vælges. Der kan kun afgives en stemme på hver opstillet beboer. Beboerne er valgt i den rækkefølge, som stemmeafgivningen viser. 

Ved valg afdelingsformand med mere end 2 opstillede beboere anvendes ”fransk afstemning” - dvs. at de to beboere, der har fået flest stemmer i 1. afstemningsrunde, går videre til en 2. afstemningsrunde. 

Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning. Dog skal der ved stemmelighed ved formandsvalg foretages en fornyet afstemning forud for en eventuel lodtrækning. 

§ 8. Et vedtaget forslag - herunder afdelingsbestyrelsens forslag til driftsbudget for et kommende år - skal sendes til urafstemning blandt samtlige lejemål, såfremt mindst 25 % af de stemmeberettigede beboere på afdelingsmødet (jf. § 7a.) inden mødets afslutning har fremsat en skriftlig begæring herom. Denne begæring kan ske gennem en skriftlig afstemning. 

b. Afdelingsbestyrelsen kan i øvrigt altid sende spørgsmål - der ikke er stillet forslag om til og er behandlet på et afdelingsmøde - til urafstemning blandt samtlige lejemål. 

§ 9. Alle afstemninger i afdeling 017 (dog undtaget § 12 d.) afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 

b. Der kan på afdelingsmøder kun afgives stemme ved personligt fremmøde og ikke pr. fuldmagt e.l. 

c. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder det. 

STEMMERET MV. 


§ 10 Til alle afdelingsmøder har alle beboere (dvs. lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer) møde-, forslags-, tale- og stemmeret (dog jf. § 7 a.). 

b. Til alle afdelingsmøder har repræsentanter fra bestyrelsen for Lejerbo Holstebro møde-, forslags- og taleret. 

c. Bestyrelsen for Lejerbo Holstebro kan bemyndige andre - herunder repræsen tanter fra forretningsførerorganisationen og ejendoms-funktionærer - til at deltage i alle afdelingsmøder med taleret. 

d. Afdelingsbestyrelsen kan efter aftale med bestyrelsen for Lejerbo Holstebro inviterer gæster til deltagelse i afdelingsmøder med taleret under et eller flere punkter på dagsordenen. 

VALG AF AFDELINGSBESTYRELSE MV. 


§ 11 Det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde vælger en afdelings-bestyrelse bestående af 5 beboere (jf. § 10 a.). 

b. I ulige år vælges for 2 år en afdelingsformand og et bestyrelses-medlem. 

c. I lige år vælges for 2 år tre bestyrelsesmedlemmer. 

d. Hvert år vælges for 1 år 2 bestyrelsessuppleanter. 

§ 12 Såfremt afdelingsformanden fratræder, før valgperioden er udløbet, indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med nyvalg på dagsordenen - med mindre et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde er nært forestående. Den nyvalgte afde-lingsformand fungerer i den resterende valgperiode. 

b. Såfremt andre bestyrelsesmedlemmer fratræder, før valgperioden er udløbet, indtræder bestyrelsessuppleanterner i den rækkefølge, de er valgt. 

c. En indtrådt suppleant fungerer som bestyrelsesmedlem i den resterende valgperiode. 

d. Såfremt et bestyrelsesmedlem misligholder bestyrelsesarbejdet ved forfald til mindst 3 på hinanden følgende ordinære afdelingsbestyrelses-møder eller på tilsvarende måde - bemyndiges den øvrige afdelings-bestyrelse til ved i enighed at beslutte at lade suppleanten indtræde i bestyrelsesmedlemmets sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem afsat efter denne bestemmelse kan altid anmode bestyrelsen for Lejerbo Holstebro om en foreningsretlig vurdering af afsættelsen. 

§ 13 Afdelingsbestyrelsen vælger af sin midte afdeling 017’s medlemmer af repræsentantskabet for Lejerbo Holstebro. 

§ 14 Senest 4 uger efter et afdelingsmøde med valg til afdelingsbestyrelsen på dagsordenen konstituerer bestyrelsen sig med: 

a. Næstformand 

b. Sekretær 

c. Kasserer 

d. Medlemmer af repræsentantskabet for Lejerbo Holstebro 

e. Afdelingsbestyrelsen kan - f.eks. ved en suppleants indtræden - til en hver tid foretage en intern omkonstituering. 

ØVRIGE BESTEMMELSER 


§ 15 Senest 6 uger efter et afholdt afdelingsmøde udsendes der til alle lejemål et beslutningsreferat, som skal være godkendt af mødets dirigent. 

§ 16 Denne forretningsorden for afdelingsmøder skal tilgå samtlige nytilflyttede beboere (lejere) sammen med den gældende Husorden - herunder Regler for anvendelse af Vaske- og tørrerum. 

§ 17 Denne forretningsorden kan til enhver tid ændres ved simpel stemmeflerhed på et afdelingsmøde. 

§ 18 Denne forretningsorden er i overensstemmelse med Lovgivningen om almene boliger mv. og Vedtægter for Lejerbo Holstebro. 

b. I tilfælde af uoverensstemmelser er bestemmelserne i Lovgivningen og Vedtæg-terne gældende. 
--
Vedtaget på det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 3. maj 2006