Mmmm..... cookies...

Forretningsorden

1. VALG AF BESTYRELSE

1. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på det årlige ordinære, obligatoriske afde­lingsmøde i henhold til Vedtægter for Lejerbo, Holstebro § 15 stk. 1.

2. I henhold til Ved­tægter for Lejerbo, Holstebro § 15 stk. 2 (jvf. § 9 stk. 4) - vælges i ulige år en formand (for 2 år) og 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år), i lige år vælges 2 bestyrel­sesmedlemmer (for 2 år) og hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år).

3. Såfremt den valgte formand aftræder, før valgperioden er udløbet, indkaldes der til eks­traor­dinært afdelingsmøde med valg af formand på dagsordenen. Den på det ekstraordi­nære afdelingsmøde valgte formand er på valg i henhold til pkt. 1.2.

4. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, er denne medlem af bestyrelsen i den resterende funktionsperiode for det udtrådte bestyrelsesmedlem.

2. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

1. Efter et hvert afdelingsmøde med valg til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med:

a. Næstformand

b. Sekretær

c. Kasserer

d. Repræsentanter til repræsentantskabet for Lejerbo, Holstebro

Endvidere vælges bestyrelsesmedlem(mer) til at deltage i syn af fraflyttede lejemål sam­men med ejendomsfunktionærerne.

2. Bestyrelsen kan - f.eks. ved en suppleants indtræden - til en hver tid foretage en intern omkonstituering.

3. Såfremt et bestyrelsesmedlem misligholder bestyrelsesarbejdet - ved forfald til 3 på hin­anden følgende ordinære bestyrelsesmøder eller på tilsvarende måde - kan den øvrige bestyrelse ved enighed beslutte at lade suppleanten indtræde i bestyrelsesmedlemmets sted. Et bestyrelsesmedlem afsat efter denne bestemmelse kan altid anmode organisati­onsbestyrelsen for Lejerbo Holstebro om en foreningsretlig vurdering af afsættelsen.


3. BESTYRELSENS MØDER

1. Bestyrelsen holder - undtagen i juli - ordinært møde mindst en gang om måneden. For­manden indkalder - efter aftale i bestyrelsen - til ordinært bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden med mindst 5 dages varsel.

2. Et hvert medlem af bestyrelsen kan få optaget punkter på dagsordenen for bestyrel­sesmødet.

3. På ordinære bestyrelsesmøder kan bestyrelsen tage stilling til forhold, der ikke fremgår af den udsendte dagsorden, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen, og denne er fuldtallig.

4. Formanden kan - og skal på begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer - indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med mindst 2 dages varsel. Et begæret ekstraordinært bestyrelsesmøde skal holdes senest 5 dage efter, at begæringen er fremsat.

5. Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når formanden - eller ved dennes forfald næst­formanden - og yderligere mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6. Alle afstemninger på bestyrelsesmøder (undtaget forretningsordenens pkt. 2.3) træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed på et bestyrelsesmøde er formandens - ved dennes forfald næstformandens - stemme udslagsgivende.

7. Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i et bestyrelsesmøde under et eller flere punkter på dagsorden med tale- og evt. forslagsret. Såfremt bestyrelsen ikke vedta­ger andet, er afdelingens varmemester (den ledende ejendomsfunktionær) fast invi­teret til at deltage i bestyrelsesmøderne.

8. Der optages et beslutningsreferat af alle bestyrelsens møder. Ved sekretærens forfald udpeger bestyrelsen en referent af sin midte. Bestyrelsen godkender referatet/referater på det ef­terfølgende ordinære bestyrelsesmøde. Ved flerhedsafgørelser kan mindretal for­lange at få anført det divergerende synspunkt i referatet. Referatet skal (undtaget beslut­ninger truffet i henhold til forretningsordenens pkt. 4.2) på anmodning være til­gængeligt for alle, der har adgang til af­delingsmødet med stemmeret (jvf. Vedtægter for Lejerbo, Holste­bro § 14) samt for ejendomsfunktionærer og -administration.

4. BESTYRELSENS ARBEJDE

1. Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til Vedtægter for Lejerbo, Holstebro kapitel 3.

2. Bestyrelsen har tavshedspligt i forbindelse med sager, der vedrører konkrete personers integritet (herunder den enkelte beboers økonomiske og lignende forhold, navne på kla­gere over andre beboere og disse samt i ansættelses- og afskedigelsessager af ejen­domsfunktio­nærer).

3. Bestyrelsen deltager - så vidt muligt - i markvandringer (i forbindelse med udarbejdelse tilstandsrapporter, vedligeholdel­sesplaner mv.) og andre lignende besigtigelser af ejen­dommen.

4. I henhold til afdelingsmødets beslutning i 1997 godkender bestyrelsen afdelingens Års­regnskab.

5. Bestyrelsen fremlægger et forslag til Driftsbudget for det kommende år på det årlige or­dinære, obligatoriske afdelingsmøde.

6. Beretning over bestyrelsens arbejde på det årlige ordinære, obligatoriske afdelings­møde aflægges af formanden - ved dennes forfald af næstformanden.

7. Ved en længere forfaldsperiode (ferie, sygdom e.l.) for formanden, fungerer næstfor­manden som formand.

5. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

1. Bestyrelsen kan til en hver tid ændre sin forretningsorden.

2. Efter et hvert afdelingsmøde, hvor der er sket nyvalg til bestyrelsen - eller når der ind­træder en suppleant i bestyrelsen - skal bestyrelsen godkende sin forretningsorden.

Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 24. maj 2005 i henhold til Vedtægter for Le­jerbo, Hol­stebro § 17 stk. 12.