Mmmm..... cookies...

17. april 2018

1 Affald

· Køkkenaffald skal være indpakket i papir eller affaldspose og lukkes tæt til, før det smides i affaldscontaineren. 

· Alt øvrigt affald skal lægges i de dertil beregnede containere i storskralderummene.