Mmmm..... cookies...

Husorden

AFLEVERING AF NØGLER 

Det er en vigtig forpligtelse for en afdelingsbestyrelse i så høj grad som muligt at videre­formidler modtagede oplysninger til alle øvrige beboere. I næsten alle tilfælde. I nogle enkelte tilfælde er det nødvendigt at ”holde kæft” - i hvert fald for en tid - også selv om der ikke er tale om oplysninger modtaget under tavshedspligt. 

Når håndværkere, måleraflæsere mv. i betimelig tid har anmodet om adgang til et leje­mål, er det faktisk beboernes pligt at være hjemme eller på anden vis give adgang til le­jemålet på det angivne tidspunkt. Da Lejerbo afdeling 017 er en familjebolig, tilbyder vi den service - som de fleste andre boligafdelinger - at man kan aflevere en nøgle til leje­målet til ejen­dommens funktionærer, der så forestår modtagelse, udlevering og returne­ring af nøg­lerne. Dette har hidtil kunne ske på ejendomskontoret i kontortiden - eller i brevkassen i opgangen Vesterbrogade 9. 

For efterhånden et stykke tid siden kom afdelingsbestyrelsen til at spekulere over, hvor­dan beboerne var stillet rent forsikringsmæssigt, når nøgler blev afleveret i brevkassen. Ved hjælp af juristerne på Lejerbos Hovedkontor i København fik afdelingsbestyrelsen afdækket, at den havde ret i sine forudanelser. Såfremt en nøgle med navn og adresses angivelse er afleveret i en almindelig brevkasse, denne brydes op og der med nøglen skaffes adgang til lejemålet af tyve eller andre, er der rent forsikringsmæssigt tale om et ”simpelt indbrud”. Dette betyder, at ingen forsikring i givet fald dækker, hvad der f.eks. måtte blive stjålet eller begået af hærværk ved et sådant indbrud. 

Der er derfor nu opsat en egentlig boks i opgangen i Vesterbrogade 9 til brug for afleve­ring af nøgler. Det har taget et stykke tid at få den etableret, men for at de forsikrings­mæssige forhold var i orden, skulle den opsættes af at autoriseret mandskab (og der fin­des kun et firma i Holstebro, der har en sådan autorisation). 

Brug boksen til aflevering af nøgler i fremtiden - men kun til det. Al øvrig post mv. til ejen­domsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen skal/kan fortsat afleveres i den almindelige brevkasse. 

Og sørg i al almindelighed for at have en ordentlig indbo- og ansvarsforsikring. Boligafde­lingen har ikke en forsikring, der dækker indbrud e.l. på de enkelte lejemål. Vær dog op­mærksom på, at afdeling 017 har en kollektiv glas- og kummeforsikring (så hvis man ikke ser sig om, kan man hurtigt være ”dobbeltforsikret”). 

HUSORDEN 

For at alle kan befinde sig godt i afd. 017, er det nødvendigt, at vi alle hjælper til med at holde or­den. 

Som en gylden hovedregel må en lejer ved sin adfærd ikke være til gene for sine medbe­boere eller påføre afdelingen unødige udgifter. 

Denne husorden er et supplement til bestemmelserne i lejekontrakten, vedligeholdelses­reglementet samt gældende regler i lovgivning om almene boliger mv. 

3. Udluftning
  
· For at undgå fugt og dermed følgende ødelæggelse af lejligheden og bohave skal der dagligt foretages en effektiv udluftning. 

4. Glasforsikring, Vandskade - og installationer 

· Glas og kummer er forsikret af afdelingen. Eventuelle skader skal straks meddeles til varmemesteren. 

· Skader på indbo og tæpper, som følge af rør- eller radiatorsprægning eller anden tilfæl­dig indtrængen af vand, er ikke dækket af afdelingens forsikring, hvorfor det er vigtigt, at den enkelte lejer selv forsikrer dette. Eventuelle skader skal straks anmel­des til varmemesteren. 

· Utætte eller støjende haner eller cisterne skal meddeles til varmemesteren. 

5. Husdyr 

· Husdyrhold er ikke tilladt. 

6. Maskiner 

· Symaskiner og lignende maskiner, som medfører støjgener, skal anbringes på et under­lag, som dæmper støjen mest muligt. 

· Boremaskiner o.l. må kun benyttes på hverdage mellem kl. 7.00 og 19.00, på lør-, søn- og helligdage mellem kl. 11.00 og 17.00. 

7. Musiceren og fester 

· Musiceren i erhvervsøjemed må kun foregå med skriftligt samtykke fra Lejerbo. 

· Anden musiceren samt støjende underholdning ved f.eks. stereoanlæg, radio, TV o.l. må kun udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. 

· Afholdes der fest/sammenkomst, hvor høj musik og eventuel støj kan forekomme, skal man varsko sine nærmeste medbeboere, evt. hele opgangen. Også ved fester o.l. skal man overholde de gængse regler mv. om ikke at være til gene for sine med­beboere. 

8. Gildesal og gæsteværelse 

Gildesal og gæsteværelse forestås af Bebo­erforeningen, hvis bestyrelse fastsætter nærmere regler herom.

9. Vaske- og tørrerum 

· I forlængelse af denne husorden fastsætter afdelingsmødet nærmere regler for anven­delse afdelingens vaske- og tørrerum. 

10. Cykler, barnevogne mv. 

· Cykler skal anbringes i cykelkældrene eller udendørs i cykelstativerne. 

· Barnevogne, cykelanhængere samt legevogne skal anbringes i barnevognsrummene. 

· Møbler og andre større ting skal opbevares i eget kælderrum eller i de dertil bereg­nede fællesrum 

11. Trapper 

· Cykler, barnevogne, fodtøj, legetøj, affald o.l. må ikke stilles i opgangene. 

· Støjende adfærd og alle former for leg på trapper og i kældre er ikke tilladt. 

12. Skiltning 

· Navneskilte sættes op af afdelingen. Øvrig skiltning o.l. i ejendommen må kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra Lejerbo. 

13. Flagning 

· Ønsker man flaghejsning på hverdage, kan henvendelse ske til varmemesteren. Øn­sker man flaghejsning i weekender eller på helligdage skal dette meddeles varmeme­steren fredag formiddag eller dagen før helligdagen, og han vil så udlevere flaget. Ved pludselig brug for flaghejsning i forbindelse med dødsfald e.l. kan man få udleveret flaget ved henvendelse til et medlem af afdelingsbestyrelsen. Det er den flaghejsen­des pligt at overholde de almindelige danske flagregler. 

· Ved fødselsdage o.l. er det tilladt at opstille papirsflag udendørs, såfremt disse fjernes samme dag. 

14. Fællesantenneanlæg og Opsætning af parabol 

· Afdelingens fællesantenneanlæg er overdraget til TDC, og eventuelle problemer i forbin­delse med signalforsyningen mv. rettes hertil. Udgifter i forbindelse med tilslut­ning, abonnement samt skift mellem TDC’s forskellige udbud påhviler den enkelte le­jer. 

· Der kan gives tilladelse til opsætning af parabol, hvis lejeren er af anden etnisk bag­grund og ikke, med de i afdelingen installerede fællesantenneanlæg samt SELEC­TOR, kan tage sit hjemlands nyhedsudsendelser. Dog må paraboler kun sættes op på de af afdelingsmødet bestemte steder efter nærmere anvisning og efterfølgende god­kendelse af varmemesteren. Opsætning af en parabol skal foretages af autoriserede og momsregistrerede fagfolk, og det er lejeren alene, der bærer udgiften. Endvidere skal der i forbindelse med opsætningen indbetales depositum til Lejerbo samt tegnes forsikring til eventuelle skader på bygningen. 

15. Udendørsanlæg og parkering 

· Samtlige beboere og eventuelle gæster bedes udvise nænsomhed over for beplant­ning og græs ved færden på fællesarealerne. 

· Parkering må kun ske på parkeringspladserne 

· Parkering og kørsel på stianlæg og græsarealer er forbudt. 

· Parkering af campingvogne kan kun ske efter henvendelse til og anvisning af varmeme­steren. 

· Køretøjer over 3.500 kg må ikke parkeres i afdelingen. 

Ovenstående husorden for Lejerbo Holstebro, afdeling 017 er vedtaget på det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 12. maj 2004 

- 0 - 

Denne husorden kan kun ændres på et afdelingsmøde jf. Vedtægter for Lejerbo Holstebro § 17 stk. 6.